כללי

1. פלי ויי בע”מ (להלן: “החברה”), המפעילה את האתר או בכל כתובת אחרת כפי שתשונה מטעם החברה מעת לעת (להלן: “האתר). החברה מסכימה לאפשר לך, וזאת בכפוף לעמידתך בכל התנאים המוקדמים המוצבים על ידי החברה, המפורטים בבקשת ההצטרפות שלך, וכן בכפוף להסכמתך המלאה לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, כפי שאלו מפורטות בתקנון זה (“התקנון”), להצטרף כמשתמש ללא תשלום לאתר החברה. משתמשים שטרם הגיעו לגיל 18 שנים (להלן: “משתמש צעיר”) , יהיו מורשים להצטרף כמשתמשים לאתר אך ורק בהסכמת הוריהם , כהגדרת מונח זה להלן, ורק בתנאי והורה של המשתמש הצעיר. יסכים לקבל על עצמו ולפעול על פי הוראות תקנון זה. להסרת הספק – אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. למען הסר ספק, עצם הגשת הבקשה להתקבל כמשתמש רשום באתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, מהווה הסכמתך לכל האמור בתקנון זה אף אם כלל לא קראת את תקנון זה, כולו ו/או חלקו. הוראות תקנון זה כתובות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד. השימוש בחלקים מסוימים של האתר מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.

2. שמירה על פרטיות והשימוש באתר

2. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר שלה, שכתובתו www.playway.co.il (להלן- “האתר”). באתר מופעלים מנגנוני בקרה אוטומטיים ממוחשבים, המפקחים (בצורה חלקית, ובתלות ביכולות המערכת הממוחשבת) על תכני האתר, לרבות תכנים בלתי הולמים. החברה עושה ככל שביכולתה על מנת להביא לכך כי התוכן בו יפגשו הגולשים הצעירים באתר יהיה תוכן נקי, נטול אלימות ושפה לא נאותה .

3. למרות האמור לעיל, בהתחשב בגילם הצעיר של חלק מהגולשים, מדיניות החברה הינה לאפשר גלישה באתר למשתמשים צעירים מתחת לגיל 18 (להלן: “גולש צעיר”) רק בהסכמתם של הוריהם, ורק במידה והוריהם ( או מבוגר מעל גיל 18 שמונה למטרה זו על ידי הורי הגולשים או האפוטרופוסים הטבעיים שלהם) יפקח באורח צמוד על כל פעולה של גלישה של הגולשים הצעירים באתר, על מנת לפקח כי הגולשים הצעירים לא יפגשו תוכן לא הולם (כהגדרתו בסעיף 7.3 להלן) , ועל מנת להפסיק כל פעולה של גלישה שעשויה לחשוף את הגולשים הצעירים לתוכן לא הולם. (משתמש מעל גיל 18 או גולש צעיר הגולש באתר בפיקוח של הורה, להלן:” המשתמש”). החברה איננה מסכימה לאפשר לכל מי שאיננו משתמש לגלוש באתר או לעשות בו שמוש כלשהוא, ובחתימתכם על בקשת הצטרפות לאתר, תתבקשו להתחייב ולאשר בפני החברה כי הנכם מעל גיל 18 שנה , או לחילופין כי הנך הורה של גולש צעיר, והנך מתחייב לנהל מעקב ופיקוח אחר גלישת הגולש הצעיר באתר כמפורט בתקנון זה להלן.

4. להסרת הספק – החברה מסכימה לאפשר לכל המשתמשים שאושרו על ידי החברה גלישה בחינם ועשיית שמוש באתר, אולם מתנה את הסכמתה בכך כי המשתמש באתר יהיה בן יותר מ- 18 שנים, או , במידה והמשתמש הינו גולש צעיר, רק במידה והורי הגולש הצעיר או האפוטרופוס הטבעי של הגולש הצעיר כאמור (להלן: “הורה”), יתחייבו כי הורה של הגולש הצעיר ( או מבוגר מעל גיל 18 שמונה למטרה זו על ידי ההורה) יפקח באורח צמוד על כל פעולה של גלישה ו/או שימוש של הגולש הצעיר באתר, על מנת לוודא כי הגולש הצעיר לא יפגוש תוכן לא הולם, ועל מנת להפסיק לאלתר כל פעולה של גלישה שתחשוף את הגולש הצעיר לתוכן שלדעת ההורה הינו תוכן לא הולם. להסרת הספק – החברה איננה מסכימה לאפשר גלישה באתר או עשיית שמוש באתר לגולש צעיר, במידה והורה של הגולש הצעיר לא יהיה זמין בכל עת לפיקוח על הגלישה או עשיית השמוש כאמור לעיל.

5. הנכם מתבקשים לדווח באורח מיידי על כל תוכן לא הולם שתמצאו באתר.

6. קבלת מעמד של משתמש, שיאפשר לך כניסה ושמוש באתר ייעשה רק לאחר ובכפוף לאישור בקשת הרישום שלך, שתישלח על ידיך לחברה. החברה שומרת על זכותה לאשר או לדחות כל בקשת רישום שתתקבל, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. להסרת הספק, החברה תדחה כל בקשת רישום של משתמש ( או תבטל לאלתר כל אישור שמוש למשתמש שיינתן על ידי החברה ) בכל מקרה בו משתמש יפר הוראה כלשהיא מהוראות תקנון זה, או בכל מקרה בו יהיה קיים חשש כי מגיש בקשת הרישום מתעתד להפר הוראה כלשהיא מהוראות תקנון זה.

7. בחתימתכך על בקשה להצטרפות לאתר הנך מאשר כי תפעל בהתאם להוראות סעיף זה וכי לא תעשה כל שמוש באתר ובחומרים כהגדרתם להלן אלא על פי הנחיות תקנון זה.

8. בעת השימוש באתר נאסף מידע על המשתמש, לרבות וגם, מידע מזהה של המשתמש באופן אישי, שמו ופרטים מזהים אחרים שהוזנו, פעולות שבוצעו, מוצרים ושירותים שנרכשו, אמצעי התשלום בהם נעשה שמוש לצורך רכישת מוצרים או שירותים, וכדומה כל מידע אחר שניתן ללמוד מאון ו/או פעילות המשתמש באת (כל האמור לעיל יחדיו להלן: “המידע”). המידע האמור נשמר אצלנו במערכת למטרות של שיפור ביצועים וניהול המערכת. המידע שייאסף יישמר במאגר המידע של החברה. הננו מתחייבים כי השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

9. החברה תשלח למשתמשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בחתימתך על טופס בקשה להצטרפות לאתר הנך מסכים לכך מפורשות, אולם תוכל לבטל את קבלת המיילים בממשק ניהול חשבונכם שבאתר .

0. האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לצורכי אבטחת מידע ולצרכים שוטפים שונים אחרים. במרבית הדפדפנים קיימת אפשרות להימנע מקבלת Cookies. , אולם בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את האופציה של קבלת ה- Cookies של האתר

3. שם משתמש וסיסמה

11. לאחר ובכפוף לאישור בקשת הרישום שלך, תאשר החברה כי הנך זכאי להוות משתמש. בכל כניסה לאתר שם משתמש והסיסמא שתיבחר על ידך ותאושר על ידי החברה יהיו הדרך לזהות את המשתמש, אם כי החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. המשתמש מתחייב לשמור בקפידה את שם המשתמש והסיסמה האישית שלו, כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונו. המשתמש יהא אחראי על כל שימוש באתר שייעשה, בין על ידי המשתמש ובין על ידי מי מטעמו, באמצעות שם המשתמש והססמא של המשתמש. באתר. חל איסור מוחלט להזין במהלך תהליך ההרשמה לאתר שמות, כינויים או ביטויים אשר יש בהם משום העלבה של אחר, השמצה, ניבול פה וגסות רוח, הוצאת לשון הרע או פגיעה בשמו הטוב של אדם, אופי פורנוגרפי או אופי מיני בוטה, כינויי גנאי, פגיעה שלא כדין בקטינים וכל שם, כינוי או ביטוי אחר אשר מפרים הוראה בחוק הישראלי, פוגעים בקניינו הרוחני של אחר או בזכותו לפרטיות. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לסרב לקבל כל אחד מאלה ולהרחיק מכניסה לאתר כל משתמש.שיפר הוראות תקנה זו בתקנון

4. מסירת המידע לצד שלישי

חברה תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על פעילותך באתר בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

12. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

13. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה או כל הפועל בשמה או מטעמה שיצריך את חשיפת פרטיך לצורך ניהול המחלוקת מטעמה של החברה.

14. אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד להוראות תקנון זה או בניגוד להוראות כל דין.

15. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

16. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג’ כלשהו או במקרה של מיזוג החברה עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד ג’, ובלבד שכל צד ג’ נעבר כאמור יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה.

17. אם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או שירות הלקוחות של האתר לקבלן חיצוני ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מקבלן חיצוני, יועבר לקבלן המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי.

5. קניין רוחני

18. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל הקשור והנוגע באתר, לרבות וגם כל השירותים ועיצוב האתר, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו, המידע כהגדרתו לעיל ולהלן בתקנון זה, וכל ידע ו/או נתון שהגיע לידיעת החברה ו/או כל הפועלים בשמה ו/או מטעמה תוך כדי ו/או בגין ו/או במסגרת תכנון ו/או בניית ו/או הפעלת האתר ו/או כל חלק הימנו (להלן – “הקניין”) – הינם של החברה, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את הקניין ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בקניין ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,אין לעשות שימוש בתוכן שמוצג באתר, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את הקניין ו/או התוכן האתר או כל ידע אחר (לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי) וליצור יצירות נגזרות מהקניין האמור, לאפשר גישה לאחרים אל הקניין ולכלול או להכניס או לעשות שמוש או לגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה.

6. הגבלת השימוש

19. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי של המשתמשים, ואסורה בו מפורשות כל פעילות של משתמש לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי. משתמש באתר אינו מורשה להכניס כל שינוי באתר, לרבות איננו מורשה להעתיק, להשתמש או להכניס שינוי כלשהוא בכל אחד מפריטי המידע, הידע, הקניין, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר ו/או הקשורים ו/או הנוגעים לאתר ( כולם ביחד להלן: “החומרים”), לרבות , משתמש באתר איננו רשאי להכניס בחומרים שינויים כלשהם, לרבות וגם, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו בחומרים האמורים. שינוי או שימוש אחר בכל אחד מרכושה של החברה הנקוב בסעיף זה, לרבות בקניין ו/או ביידע ו/או התוכנה ו/או השירותים ו/או המוצרים שמקורם באתר, מהווה הפרה של זכויות הבעלות וזכויות היוצרים של החברה. השימוש בחומרים מן האתר על גבי אתר אחר או רשת מחשבים הינו אסור בהחלט. אין להפיץ תמונות, הדפסות וחומרים המוצגים באתר ומיועדים למשתמשים רשומים באתר.

7. תכני משתמשים

20. האתר מאפשר לך ולמשתמשים אחרים, למסור, לשלוח, לשדר, להעלות תכנים כדוגמת צ’אט או תגובות לצורך הצגה ושימושים נוספים במסגרת האתר, בכפוף לתנאי השימוש. כל תוכן שנמסר על ידי גולש לאתר (בין שפורסם ובין אם לאו) ובכלל זה תוכן שנשלח, שודר על ידי גולש או משתמש במסגרת השימוש באתר (“תוכן המשתמש “) מצוי באחריותו הבלעדית של אותו המשתמש שהעלה אן מסר את התוכן. בהתאם, מובהר בזה, כי מקום בו תבחר (בין כמשתמש רשום ובין כאורח) למסור תוכן משתמש במסגרת שימושך באתר, בכל מדור ו/או שירות במסגרתו או בקשר עמו נמסר התוכן, אתה (ולא החברה או מפעילת האתר) תהיה האחראי הבלעדי לכל תוכן משתמש הנמסר ולתוצאות מסירתו ופרסומו (לרבות מבלי לגרוע לתגובות אשר מסירת תוכן משתמש כאמור עלול להוביל), בין במישרין ובין בעקיפין.

21. כל תוכן משתמש שתבחר להעלות או למסור במסגרת האתר עשוי להיות גלוי (וסביר להניח כי יהיה גלוי) לכל משתמשי רשת האינטרנט. בהתאם, מקום בו תבחר למסור תוכן משתמש במסגרת האתר לא תהא מפעילת האתר אחראית לשמירת סודיות ופרטיות תוכן המשתמש הנמסר (בין שפורסם באתר ובין שלא).בעצם מסירת תוכן המשתמש במסגרת האתר אתה מצהיר ומתחייב כלפי מפעילת האתר במפורש, כי א) אתה הבעלים החוקי של תוכן המשתמש הנמסר ו/או כי ברשותך כל הזכויות כדין וככל הנדרש לשם מסירת תוכן המשתמש ופרסומו במסגרת האתר ולשם הענקת כל הרישיונות למפעילת האתר לעשות שימוש ולנצל את תוכן המשתמש כמפורט להלן ב) אין כל מניעה או מגבלה למסירת תוכן המשתמש לאתר, לפרסומו באתר ו/או לעשיית שימוש בו על ידי החברה או מפעילת האתר במסגרת האתר (על המדורים והשירותים השונים הזמינים בו, או שיהיו זמינים בו).

22. הנך מצהיר ומתחייב בפני החברה ומפעילת האתר, מבלי לפגוע בכלליות האמור בתנאי שימוש אלה, כי לא תמסור לאתר או במסגרת השימוש באתר תכני משתמש (בין שפורסמו ובין שלא) הנופלים תחת אחת או יותר מהקטגוריות הבאות:

4. . תוכן מאיים, טורדני, עוין, מעליב, גזעני, מפלה, פוגעני, גס, פורנוגרפי (או בעל אופי מיני בוטה) ו/או תוכן המהווה השמצה, לשון הרע, הוצאת דיבה, הכפשה כוזבת, המרדה, הטעיה מכוונת (לרבות בהיבט צרכני) ו/או בעל כל אופי בלתי חוקי אחר, לרבות ומבלי לגרוע תוכן המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה לצנעת הפרט ו/או כל תוכן אחר אשר פרסומו אסור לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

5. תוכן שיש בו כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים כלשהם, לרבות ומבלי לגרוע זכויות יוצרים ו/או מבצעים, סימני מסחר, מדגמים ופטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, והפרת זכויות אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות קנייניות ו/או חוזיות, לרבות תוכן ששילובו באתר עלול לחשוף את מפעילת האתר לחבות בגין תשלום תמלוגים מכל סוג שהם לצדדים שלישיים.

6. “דואר זבל”, לרבות וגם הודעות, פרסומים ומסרים שמיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל הודעות ו/או פרסומים ו/או מסרים אלה, מכתבי שרשרת וכיו”ב.

7. תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים ו/או את מענם ו/או את פרטי ההתקשרות איתם ו/או מוסר כל מידע מזהה אחר לגבי קטינים שלא נמסר קודם לכן על ידי אותם הקטינים באישור הורה של הקטינים כאמור .

8. תוכן המכיל בתוכו סיסמאות ו/או שמות משתמש ו/או פרטים אחרים המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הדורשים הרשמה או תשלום, ללא תשלום או הרשמה כאמור.

9. תוכן המאפשר חדירה לתכני מחשב ו/או למידע שלא כדין או כזה שיש בו כדי להוות עבירת מחשב – לרבות מסירת תוכנות, קוד מחשב או יישום מחשב הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), ובין היתר, תוכנות עויינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ואנדלים (Vandals), פצצות זמן ויישומים מזיקים אחרים מכל סוג שהוא.

10. כל תוכן אחר שהינו בלתי חוקי, או המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה או עוולה על פי כל דין, לרבות תוכן שפרסומו ו/או השימוש בו נאסר לפי הוראות כל דין.
( כל אחד מסוגי התכנים המפורטים בסעיף 7.3 לעיל על כל תת סעיפיו ייקרא לעיל ולהלן: “תוכן לא הולם”)
23. הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך כי תכני משתמשים אינם תכנים המסופקים על ידי החברה או מפעילת האתר או מי מטעמן וכי אין בכל מקרה וזמן אפשרות לחברה א למפעילת האתר לבצע, והן אינן מתחייבות לבצע, פיקוח, בקרה, עריכה ו/או סינון של תכני משתמשים המפורסמים או כלולים באתר. מובהר, כי החברה ומפעילת האתר שומרות על זכותן, והן תהיינה רשאיות בכל עת ולפי שקול דעתן הבלעדי לסרב לפרסם, לא לאפשר גישה אל, למחוק ו/או לערוך כל שינוי ו/או התאמה בתכני משתמשים שנמסרו במסגרת האתר (בין אם פורסמו ובין אם טרם פורסמו), באופן מלא או חלקי, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בהסכמה של הגולש או המשתמש אשר מהווה את מקור תוכן המשתמש או שתוכן משתמש כאמור נמסר על ידו. בעצם מסירת תכני משתמש לאתר (בכל מדור ובכל שירות הזמין או מוצע באמצעות האתר) ו/או במסגרת השימוש באתר, הנך מקנה ומעניק לחברה ולמפעילת האתר וכן הנך מתחייב כי הבעלים החוקי של תוכן המשתמש כאמור הקנה והעניק במפורש לחברה ולמפעילת האתר באופן אוטומטי, בלתי חוזר וללא תמורה מכל מין וסוג שהוא, רישיון כלל עולמי, בלתי מוגבל בזמן, ניתן להעברה ברישיונות משנה, חינמי אך לא בלעדי, לעשות שימוש במסגרת האתר בכל תוכן המשתמש שנמסר, ובכלל זה, מבלי לגרוע, לאחסן, להעתיק, להציג, לפרסם, לבצע, לשדר, להפיץ, לערוך, להתאים, לתרגם ולשכפל את תוכן המשתמש האמור, לרבות הצגה, פרסום וביצוע פומבי, וליצור יצירות נגזרות מתוכן המשתמש האמור, לאפשר גישה לאחרים אל תוכן המשתמש האמור ולגלם את תוכן המשתמש האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, המוכר כיום ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד
24. מובהר בזה, והנך מסכים, בהסכמה גמורה ובלתי חוזרת, כי בעצם מסירת תוכן המשתמש לאתר ו/או במסגרת האתר, כאמור לעיל, הנך מקנה ומעניק (או מתחייב כי הבעלים החוקי של התוכן הקנה והעניק) במפורש רישיון שימוש דומה לזה האמור לעיל לכל קהילת הגולשים והמשתמשים באתר, לשימושם הפרטי כפי שיתאפשר מעת לעת באתר ובהתאם ובכפוף לתנאי שימוש אלה. הנך מאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך כי יתכן ובמסגרת הגלישה באתר ו/או השימוש בשירותים הזמינים באתר הגולש עלול להיחשף לתכני משתמשים מטעים, שגויים, פוגעניים, בלתי הולמים ו/או בלתי חוקיים וכי לא תהא לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה (“תביעה”) כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמן (לרבות מנהליהן, עובדיהן וחברות קשורות עמן) בקשר לכך. מובהר, כי החברה ומפעילת האתר אינן אחראיות לנכונות, דיוק, מהימנות ושלמות תכני משתמשים המועלים לאתר וכן אינן אחראיות לטעויות, הטעויות, שגיאות, הפרות זכויות וחוקים ו/או כל פגיעה אחרת באינטרסים של כל אדם בקשר לכך, לרבות ומבלי לגרוע, לכל שינוי, תיקון, השמטה, חבלה או עיוות שנעשה בקשר עם כל תוכן כאמור שנמסר במסגרת האתר, בין שפורסם ובין שלא. יודגש, כי החברה ומפעילת האתר לא יישאו בכל אחריות כלפיך ו/או מי מטעמך ו/או כלפי צדדים אחרים בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, אי נוחות, עגמת נפש ו/או פגיעה בקשר עם תכני משתמשים הכלולים באתר (על מדוריו השונים והשירותים השונים הזמינים באמצעותו) ובקשר עם השימוש בתכנים המשתמשים כאמור, לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של השימוש בתכני משתמשים ובכלל זה מתן גישה, פרסום, הצגה, הפצה, שידור וביצוע (באופן מקוון ובכל דרך אחרת) של תכנים כאמור. בהגשת בקשת הצטרפות הנך מאשר, מסכים ומתחייב בזה , בהתחייבות מוחלטת ובלתי חוזרת, לפטור את החברה וכן את מפעילת האתר וכל מי מטעמן (לרבות מנהליהן, עובדיהן וחברות קשורות עמן), באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות בגין נזק, הפסד, אבדן ו/או הוצאה (מכל מין וסוג שהוא) ו/או מכל תביעה, דרישה ו/או טענה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או הנובעים מתכני משתמשים הכלולים באתר, פרסומם, השימוש בהם ו/או ניצולם בכל דרך שהיא, בין אם תכנים כאמור מקורם בך ו/או בגולשים אחרים. ידוע לך כי רק בעקבות הסכמתך והתחייבותך הבלתי חוזרת הכלולה בסעיף זה הסכימה החברה ו/או תסכים לאשר את בקשת ההצטרפות שלך ולאפשר לך לעשות שמוש באתר.

8. רכישת מוצרים או שירותים באמצעות האתר

25. חלק מהשירותים של האתר כרוכים בתשלום. ככל שתרצה לרכוש שירותים או מוצרים , באמצעות האתר, תתבקש לספק, לתחזק ולעדכן במדויק, נתונים לרבות נתונים על זהותך, מספר תעודת הזהות שלך, כתובת, ומספר כרטיס אשראי, והכל כפי שתתבקש על ידי תהליכי הרישום שלנו (להלן: ” נתוני הרישום”). הנך מתחייב כי נתוני הרישום שתספק יהיו נכונים, שלמים ומדוייקים, וכי תספק אך ורק נתוני רישום המתייחסים אליך בלבד. חל איסור חמור לספק נתוני רישום של כל אדם אחר, ובמיוחד חל איסור חמור לספק נתוני כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחרים שאינם שלך !

26. רק אדם מעל גיל 18 (להלן : משתמש או לקוח) רשאי לבצע רכישה באמצעות האתר. באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל מוצר וזאת לאחר שהתרשם מהמוצר וממחירו. המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע מוצרים מסל הקניות בכל עת. בסיום ההזמנה על המשתמש לגשת לקופה לצורך אישורה.

27. במסגרת תהליך רכישת המוצרים וכדי לקבל את הפריט ו/או פריטים, תידרש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מלאה בה ניתן להשיג את המשתמש וטלפון ו/או כתובת מייל, וכן כל נתון שייראה לחברה כנדרש, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי משתמש אשר לא ימלא את פרטיו המדויקים והמלאים כאמור, לא יוכל לקבל את המוצר שהזמין.

28. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים הנמכרים למשתמש בודד על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע למשתמש על כך מראש.

29. ההזמנות באתר תעשנה באמצעות כרטיס אשראי תחת שרת מאובטח, בהתאם לדרישות חברות האשראי בישראל. פרטי כרטיס האשראי והתשלום יבדקו מול חברת האשראי של המשתמש. בסיום תהליך הבדיקה, תינתן הודעה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תירשם הפעולה במחשבי החברה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לכך כי המשתמש ביצע את הפעולה. המוצרים ישלחו לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתמש בעת ההזמנה, באמצעות דואר שליחים לפרטים שיימסור המשתמש במסגרת ביצוע ההזמנה באתר החברה.

30. מובהר כי במקרים מסוימים מסירת המוצרים על ידי דואר ישראל במסגרת שירות דואר שליחים מתבצעת ליחידת הדואר אליה משתייך אזור מגורי הנמען ולא ישירות לפתח בית הנמען, וזאת בהתאם למדיניות דואר ישראל. המשתמש מאשר מראש מסירת המוצרים ליחידת הדואר אליה הוא משתייך.
עוד מובהר כי שירותי השליחות מתבצעים בידי דואר ישראל או חברות שליחות אחרות על פי תנאיהם. החברה אינה אחראית לכל איחור, עיכוב או נזק באספקת מוצר או לאי-אספקתו של מוצר, שנגרמו בשל חברת הדואר או חברות שליחויות לפי העניין

31. החברה /או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקת מוצר ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מהכנסת פרטים שאינם מלאים ו/או נכונים על ידי המשתמש ו/או מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה. החברה לא תהא אחראית במישרין ו/או בעקיפין בכל מקרה שבו הזמנתו של משתמש לא התקבלה במערכות החברה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש לבצע הזמנה.

מחירים ותשלומיםכ

32. כל המחירים באתר כוללים מע”מ. סך החיוב לאחר לחיצה על “אישור הזמנה” הינו סך עלות כפי שהופיעו באתר ברגע
ההזמנה באתר לפני הלחיצה על אישור. המחיר התקף הוא המחיר שפורסם באתר בעת הלחיצה על אישור רכישה והשלמת
התהליך. במידה ומשתמש יפנה לחברה בבקשת זיכוי/ביטול עסקה, ובמידה והדבר יגרור זיכוי מול חברת האשראי, ובהתאם,
תחויב החברה בעמלת זיכוי, המשתמש יחוייב בעלות של 5% מערך העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם, בהתאם לחוק
הגנת הצרכן.
משלוחים ומוצרים

33. מועדי האספקה המצוינים באתר מסתמכים על תקנון דואר ישראל ועל אחריותה וכפופים להמצאות הקונה בכתובת המשלוח בעת האספקה ,לקונה אשר לא ימצא בכתובת המשלוח תושאר הודעה ובה מספר הטלפון של מוקד דואר שליחים, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג

34. במידה ויחול עיכוב שיחרוג ממועד אספקה כפי שתתחייב לו החברה, או חוסר במוצר, או כל סיבה שהיא שבגללה לא תוכל החברה לספק את המוצר, תיצור החברה קשר עם המשתמש לתאום המשך הטיפול בהזמנה או לביטולה.

35. החברה אינה אחראית לאיכות המוצרים. המוצרים יהיו באחריותם הבלעדית של היצרנים ו/או המשווקים הרלבנטיים. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע למוצרים או לאספקתם. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף לגרוע, לשנות, ללא הגבלה ועל-פי שיקול דעתן הבלעדי, את כמות ו/או סוג הפריטים שבמוצר וכן את הזכות, אך לא החובה, להציע פריט חלופי בכמות ומסוג שעליו תחליט על-פי שיקול דעתה. משלוחים באמצעות “דואר רשום” או שליח יבוצעו אך ורק בכפיפות לתנאי הפעילות של דואר ישראל ואזורי החלוקה של חברת השליחויות של דואר ישראל. דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיים דמי משלוח.

36. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת מוצר במקרים הבאים: כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

11. הגבלת אחריות

37. בביצוע ההזמנה מסכים המשתמש, כי בכל מקרה שבו תוטל אחריות ו/או חבות כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר ו/או בקשר עם מוצרי החברה, הרי שתרופתו היחידה, המלאה והסופית תוגבל לאספקה חוזרת, זהה או דומה, של המוצרים ו/או השירותים שנרכשו על ידו באמצעות האתר ו/או החזר כספי של עלותם בלבד – לבחירת המשתמש, ולא מעבר לכך. ידוע למשתמש כי החברה הסכימה לספק לו את השירותים ו/או המוצרים המוזמנים על ידו על בסיס הגבלת אחריות המפורטת בסעיף זה לעיל.

38. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של מפ”א או מפעיל סלולארי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

12. שיפוי

39. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור במכירת ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים על ידי ו/או באמצעות האתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי כלשהוא מהתנאים הנקובים בתקנון זה ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ”ל בכדי לגרוע מסעדי החברה על פי כל דין

40. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי החברה לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לסיים ו/או לשנות את תוכן האתר ,לרבות את המשחקים המוצגים באתר, או את המוצרים או את השירותים שנמכרים ו/או משווקים באמצעות האתר. למשתמשים לא תהיה כל טענה, בין היתר, בדבר סיום ו/או שינוי כאמור. השתתפותך באתר , על כל שלביו ומסכיו, תהא על אחריותך הבלעדית, החברה ו/או מי מטעמה לא תישאנה באחריות לכל נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף ו/או עגמת נפש אשר נגרם למי מהמשתמשים אלו עקב ו/או בקשר עם השימוש באתר ו/או השתתפות בדרך כלשהיא בשירות או תכנית המוצגת על ידי האתר .

13. הצהרות והתחייבויות המשתמש

41. המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן: כי ישתמש באתר ובכל הפונקציות הכלולות באתר, ובכל הדרכים בהן ניתן לעשות שמוש באתר, אך ורק בהתאם לתקנון זה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו מעת לעת, ע”י החברה, וכי לא יעשה שימוש באתר ובכל הפונקציות הכלולות באתר, ובכל הדרכים בהן ניתן לעשות שמוש באתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה או מחדל האסורים עפ”י כל דין, והוא מתחייב לשפות את החברה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע

11. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים – בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה 1995 -.

12. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע”י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו’, משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

13. כי ישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי החברה לצורך השימוש ו/או הגלישה באתר. כי הוא יודע שאפשרות הגלישה והשימוש באתר, לרבות עשיית שמוש בשירותים אותם מציע האתר או רכישת המוצרים אותם ניתן לרכוש באמצעות האתר, ניתנת לו ע”י החברה, בין היתר, מכוח חוזים של החברה עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השימוש באתר על ידי המשתמש כפוף, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי תקנון זה.

14. המשתמש מאשר כי ידוע לו וכי הוא מסכים , כי בכל מקרה של הפרת תנאי כלשהוא מתקנון זה על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדית, לבטל את ההרשאה שניתנה למשתמש לגלוש באתר ו/או לעשות שמוש כלשהוא באתר ו/או לרכוש מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר. המשתמש מאשר מראש כי במקרה והחברה תפעל כאמור, המשתמש לא יחזור ויצטרף לאתר ולא יעשה כל שמוש באתר גם תחת שם משתמש אחר, אלא באישור בכתב ומראש של החברה.

14. ניתוק או הפסקה של השימוש באתר, שונות

42. בכל מקרה בו משתמש עשה או יעשה שימוש האסור לפי סעיפי תקנון לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים המסופקים על ידי האתר, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה, תהיה החברה רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את יכולתו של המשתמש לעשות שמוש באתר ו/או לגלוש באתר ו/או לרכוש שירותים או מוצרים באמצעות האתר , ללא צורך בהודעה מוקדמת. אין בהפסקה או בהגבלת השימוש באתר על ידי החברה, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה. החברה רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי לנתק או להגביל או להפסיק או לחסום את יכולתו של המשתמש לעשות שמוש באתר ו/או לגלוש באתר ו/או לרכוש שירותים או מוצרים באמצעות האתר , ללא צורך בהודעה מוקדמת, בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי. או מכל סיבה שתיראה לחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, נכונה או מספיקה.

43. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של האתר בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מלהשתתף באתר , לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. החברה ו/או מי מטעמה לא תשאנה ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתמש כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתהליך ההרשמה ו/ או עשיית שמוש כלשהוא באתר.

44. הדין החל וסמכות שיפוט הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותו, הפרתו, אכיפתו ו/או סיומו הנו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תקנון זה.